قائم شهر نیوز اطلاعیه

قائم شهر نیوز

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

به نقل رویدادگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با هم به همراه پنجمین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، نشست بررسی «سبک رویدادی پوشش آسیب‌های اجتماعی/ نقش رسانه دینی در تلطیف خشونت اجتماعی»، به همراه حضور گیتا علی آبه همراهدی، مدیر دفتر مطالعات و پلن‌ریزی رسانه‌ها برگزار انجام گرفت.

وی در این نشست ضمن تبیین بهترین سبک رویدادی پوشش اخبه همراهر آسیب‌های اجتماعی به بیان برخی نکات به نقشی که رسانه‌های دینی می‌توانند در تلطیف فضای جامعه و کاهش خشونت اجتماعی بر عهده گیرند، اشاره انجام و گفت: امروزه کودکان یکی از قربه همراهنیان خشونت در کشور هستند؛ و یکی از دلایل آن به خاطر بی‌دفاع بودن آنههست، به صورت حتم خانومان و دختران دیگری هم هستند که در مقابل این خشونت‌ها قرار دارند.

وی به همراه بیان اینکه خشونت از ابتدای خلقت انسان به همراه او بوده و رانجام گرفت پیدا انجامه هست تصریح انجام: خشونت چیزی نیست که بگوییم به‌روز هست اما در حوزه زمان به همراهید بگوییم خشونت را ‌می‌توان به همراه مبحث جامعه‎شناسانه، روان‌شناسانه و بعد از آن در حوزه رسانه مطرح انجام. عوامل شکل‌گیری خشونت را می‌توان به عوامل فردی و محیطی تقسیم انجام، از این منظر خشونت می‌توانند گاهی فردی و گاهی عمومی به همراهانجام گرفت که تاثیرات آن بر جامعه زیاد هست.

رئيس دفتر مطالعات و پلن‌ريزی رسانه‌ها به همراه بیان اینکه در رسانه زمانی که یک پدیده را منتشر می‌کنیم به نوعی در انتشار و تبلیغ آن نقش داشته‌ایم، گفت: زمانی که خشونت را در حوزه رسانه اطلاع‌‎رسانی می‎کنیم به‌نوعی آن را ترویج انجامه‌ایم لذا به همراهید مواردی را برای بیان مبه همراهحث مربوط به خشونت مطرح کنیم.

علی‎آبه همراهدی، افزود: خشونت از زمان‌های گذشته و از آغاز تولیدات رسانه‌‌ای در نشریات وارد انجام گرفت. ورود خشونت به رسانه نیز به دلیل کشمکش و هیجان خاصی هست که در انسان به وجود می‎آورد و این به خاطر این هست که انسان‎ها به دنبه همراهل هیجان هستند.

وی ادامه داد: زمانی که روخانومامه‎ها از سال ۱۸۶۰ میلادی اخبه همراهر خشونت را وارد روخانومامه‎ها انجامند این اخبه همراهر به همراهعث به همراهلا رفتن تیراژ آنها انجام گرفت و همین مسئله به همراهعث انجام گرفت روخانومامه‎ها برای جذب خواننده‎های افزایش و همچنین فروش به همراهلاتر اخبه همراهر مرتبط به همراه خشونت را منتشر کنند.

رئيس دفتر مطالعات و پلن‌ريزی رسانه‌ها به همراه اشاره به اینکه خشونت می‎توانند دارای شکل‎های گوناگون به همراهانجام گرفت، گفت: امروزه موارد گوناگونی را از خشونت شاهد هستیم؛ همه این وقایع و رویدادها حالت کش مکش دارند که همین موضوع انجام گرفتت و ضعف‎های متنوعی دارد. به‎عنوان مثال گاهی مسائل مادی و توجه زیاد رسانه‎ها به مادیات به همراهعث می‌شود افراد اخلاقیات را زیر پا بگذارند و ترویج خشونت کنند.

وی افزود: گاهی در همین موضوعات مسئله اخلاق روخانومامه‎نگاری مورد اهمیت قرار می‎گیرد و افراد در این حوزه به همراهید به نوعی مسئولیت‎پذیر به همراهشند و تلاش کنند در این حوزه اخبه همراهر را به همراه مستندات مطرح کنند. اما نکته‌ای که در این مسئله انجام به همراهید شود این هست که در انتشار مبه همراهحث مربوط به خشونت به همراهید سعی انجام به نوعی تعلیم را هم به آقام داد.‌ این تعلیم یک آگاهی را به آقام می‎دهد تا بفهمند در مواقع خشونت چگونه رفتار کنند.

علی آبه همراهدی به همراه بیان اینکه انتشار مبه همراهحث مربوط به خشونت به همراهید به نوعی تعلیم را هم برای خواننده و مخاطب داشته به همراهانجام گرفت، گفت: این مطالب به همراهید به نوعی یک آگاهی را به آقام بدهد. لذا ضروری هست که در زمان انتشار آن یک سری جنبه‌های تعلیمی و آگاهی در نوع رویداد قرار داده شود.

به نقل ایکنا، وی به همراه بیان اینکه در انتشار اخبه همراهر خشونت به همراهید از قالب گزارش، بهترین هستفاده را برد، تصریح انجام: در این گزارش‌ها به همراهید سعی شود از روش‌های تحقیقی هستفاده کنند. رسانه‌ها به همراهید بدانند که در برچسب زدند به قدر کافی دقت داشته به همراهشند چرا که همین بی‎دقتی می‎توانند افراد زیادی را زیر سوال ببرد، پس زمانی‎که می‎خواهیم یکی از مسائل و مصادیق خشونت را پوشش دهیم به همراهید در آن حالت و لطافت روحی و روانی همراه به همراهانجام گرفت.

رئيس دفتر مطالعات و پلن‌ريزی رسانه‌ها به همراه بیان اینکه بهترین نوع گزارش نویسی در خصوص اتفاقات خشونت‌آمیز گزارش‌های تحقیقی هست، تصریح انجام: نوشتن ذکر منبع و کارهایی که از افراد می‌گیریم خود می‌توانند به مطلب ارزش زیادی دهد. همچنین به همراهید از خشن نوشتن کلمات خشونت‌آمیز در اخبه همراهر خود به پرهیزیم و اگر بتوانیم این موارد را رعایت کنیم می‌توانیم بگوییم یک جامعه عالی و سالم را در این حوزه خواهیم داشت.

وی به همراه بیان اینکه رسانه‎ها و تصویر‎ها عامل ترویج خشونت در جامعه هستند، گفت: این اخبه همراهر به نوعی در ترویج خشونت نقش دارند، لذا ضروری هست که به من حرف تعلیم و آگاهی در خشونت پرداخته شود. شیوه تشویقی و منطقی در مبحث خشونت گاهی خودش را تعریف می‌کند. همچنین هستفاده از روانشناسان، جامعه‌شناسان، کارشناسان هستفاده انجام. همین موضوع در این اخبه همراهر به همراهعث می‌شود آگاهی‌دهی به همراهلا رفته و هستفاده از این نوع روش به همراهعث می‌شود تا بر مطالب افزایشی یک الگو دهی و عمق‌بخشی ارائه شود.

علی آبه همراهدی در ادامه به همراه اشاره به نقش رسانه‌های دینی در حوزه تلطیف خشونت گفت: از آنجایی که رسانه‎های دینی برای خودشان یک رسالت قائل هستند و به دنبه همراهل ارائه آموزه‌های از جنس دین و قرآن هستند مسئله صداقت و به همراهیدها و نبه همراهیدها از منظر دینی و مذهبی مطرح می‌شود.

افزود پرداختن به این مسئله به همراهید به نوعی به همراهانجام گرفت که بتوانند به همراه هستفاده از آموزه‌های دینی و قرآنی این موضوع را تلطیف کنند و قطعاً هم در این حوزه اثرگذار خواهد بود اما به همراهید دید که به صورت تحقیقی رسانه‌های دینی تا چه اندازه توانسته‎اند این موارد را انجام دهند و تا چه اندازه توانستند آرامش و امنیت را در مخاطب خود ایجاد کنند.

رئيس دفتر مطالعات و پلن‌ريزی رسانه‌ها به همراه بیان اینکه تمامی این مسائل به خود نویسنده مربوط هست، لذا هم نویسنده و هم رسانه به همراهید به همراه ارائه پیشنهاداتی که برگرفته از مبه همراهنی و معارف دینی قرآنی هست در کاهش خشونت مسائلی را مطرح کند.

علی آبه همراهدی گفت: به همراهید آموزه‌های دین و قرآنی را از مبه همراهنی و معارف دینی و قرآنی هستخراج کنند و این موارد را پیشنهاد دهند که در نگارش‎ها نیز هستفاده شود چرا که ما نتوانستیم تاکنون در هیچ کجای دنیا مبحثی خشونت را کم کنیم. لذا به همراهید مولفه‌ها و آموزه‌های دینی را به نوعی وارد مطبوعات کنیم که آنها به همراه رعایت این مولفه‌ها بتوانند از خشونت‌های مرتبط به همراه جامعه در این موزه کم کنند لذا به همراهید دید که تا چه اندازه رسانه‌های دینی توانسته‌اند در این حوزه اثرگذاری داشته به همراهشند

وی در پایان گفت: به همراه توجه به اینکه تفاوت‏‌هاى فرهنگى، كهستى‌هاى معنوى، جامعه نامتعادل از حيث اقتصاد و معيشت، خودمحورى، رشك بردن و تغذيه ناپاك از جمله علل بروز خشونت هست، رسانه می‌تواند به همراه اتخاذ تدابیری از بروز آن جلوگیری و فضای جامعه را تلطیف کند.

منبع

مطلب اثرگذاری رسانه دینی بر کاهش خشونت‌های اجتماعی در سایت بزرگ قائم شهر نیوز

0 نظر تا کنون ارسال شده است.